Warunki rekrutacji

Obecnie trwa rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021. Przewidywana data zakończenia rekrutacji to 15 sierpnia 2020 r.

UWAGA: rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym i może zostać zakończona wcześniej.

Data rozpoczęcia zajęć: 24 października 2020 r.

ETAP 1:

– wypełnienie formularza rekrutacyjnego (poniżej)

– dostarczenie w formie elektronicznej lub listownej do Działu Rekrutacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych następujących dokumentów:

– dyplom ukończenia uczelni wyższej (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) lub odpis wraz z suplementem – kandydat         przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem
– CV
– jedno zdjęcie rozmiaru dowodowego (zdjęcie może zostać dostarczone na ostatnim etapie rekrutacji, po pozytywnym wyniku                 rozmowy kwalifikacyjnej)
– potwierdzenie uregulowania opłaty rekrutacyjnej

ETAP 2:

Wybranych Kandydatów spełniających wymogi formalne zapraszamy na indywidualne spotkanie rekrutacyjne, które odbywają się w trybie on-line.

Termin spotkania wyznaczony zostanie do 14 dni od dnia złożenia dokumentów. O wyniku przyjęcia na studia MBA dla branży IT decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.


Formularz rekrutacyjny