ZARZĄDZANIE TALENTAMI

Zakres tematyczny przedmiotu „Zarządzanie talentami” obejmuje zagadnienia zawiązane z diagnozą i oceną poziomu kompetencji liderskich, co stanowi bazę do dalszego zarządzania talentami w organizacji. W ramach prowadzonych zajęć studenci zapoznają się elementami metody oceny Development Center. Jest to narzędzie służące do oceny poziomu kompetencji decydujących o efektywnym funkcjonowania na stanowisku menedżerskim lub specjalistycznym. Ocena ta dokonywana jest: pod kątem kilku wymiarów,  na podstawie kilku rodzajów narzędzi z wykorzystaniem zadań zbliżonych do naturalnych sytuacji zadaniowych, spotykanych na danym stanowisku. W oparciu o wyniki obserwacji i oceny umiejętności pracownika możliwe jest przygotowanie dedykowanych indywidulanych programów rozwojowych w ramach programu zarządzanie talentami.