OPIS STUDIÓW

Studia MBA dla branży IT Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w pełni poszerzają, uzupełniają i systematyzują wiedzę na temat rynku IT w Polsce i na świecie.

Celem nadrzędnym studiów jest dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, strategii rozwoju firmy, analizy i metodologii rozwiązywania problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży IT.

Program studiów umożliwia zapoznanie Słuchaczy z dostępnymi możliwościami technologicznymi – zwłaszcza w kontekście ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów biznesowych, a tym samym w usprawnieniu współpracy działu IT z innymi działami w firmach.

Studia uczą poszukiwania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów biznesowych, dopasowania odpowiednich metod technologicznych do potrzeb biznesowych, a także pokazują potencjał innowacji technologicznych i jego obszary zastosowań. Stanowią doskonałą podstawę do dynamicznego rozwoju zawodowego i wzrostu efektów biznesowych.

ADRESACI STUDIÓW

Technologia zmienia dzisiejsze zawody i zmusza do patrzenia na zagadnienia z nowej perspektywy. Dlatego kandydat na studia MBA dla branży IT to osoba, której wyzwania zawodowe i dalszy zawodowy rozwój stanowić będą obszary szeroko pojętej branży IT, a także współpracę z działami technologicznymi.

Program studiów MBA dla branży IT adresowany jest do kadry zarządzającej średniego, wyższego i najwyższego szczebla. Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

Osoba kończąca studia powinna posiadać pełną wiedzę na temat możliwości i szerokich rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych, powinna znać potencjał rynku IT i potrafić z tego potencjału we właściwy sposób korzystać.

Absolwenci studiów otrzymują prestiżowy dyplom Uczelni, która od wielu lat ceniona jest wśród kadry zarządzającej oraz przedsiębiorców, potwierdzający wysokie kwalifikacje menadżerskie w branży IT.

WYKŁADOWCY

Program studiów nastawiony jest przede wszystkim na przełożenie wiedzy teoretycznej w praktyczne umiejętności i kształtowanie kompetencji menedżerskich. Zapewniają to interaktywne formy prowadzenia zajęć: warsztaty, dyskusje, projekty grupowe, rozwiązywanie case study itp. Studenci biorą udział w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i rozwiązują konkretne problemy zarządcze w firmach.

Kadra to wysokiej klasy specjaliści z doświadczeniem w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach będący jednymi z najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach. Należą do nich m.in.: Krzysztof Górlicki, TVN, Paweł Tkaczyk, Midea, Aleksandra Suchorzewska, KPMG, Kamil Wiśniewski, HP, Michał Jasieński, Harvard, Mateusz Tułecki, InternetBeta

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

❏ CYBERSECURITY I
❏ CYBERSECURITY II
❏ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI
❏ METODY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

❏ INFORMATYCZNYCH
❏ GRYWALIZACJA
❏ NEGOCJACJE
❏ PUBLIC RELATIONS
❏ DESIGN SPRINT

❏ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
❏ PRACA Z GŁOSEM
❏ PRACA Z CIAŁEM

❏ PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA I DECYZJI MENADŻERSKICH
❏ ZARZĄDZANIE TALENTAMI
❏ ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI ROZPROSZONYMI
❏ ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W MIEJSCU PRACY

❏ IT FINANCIAL MANAGEMENT
❏ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
❏ IT STRATEGIC MANAGEMENT
❏ DESIGN THINKING

❏ OCHRONA PRYWATNOŚCI I REPUTACJI W DOBIE INTERNETU
❏ ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W OKRESIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI

EGZAMIN KOŃCOWY

Metody i narzędzia zarządzania projektami informatycznymi

Powodzenie projektu informatycznego w dużym stopniu zależy od właściwej organizacji pracy realizującego go zespołu. W zależności od charakteru projektu, rozmiaru i doświadczenia zespołu wybieramy różne rozwiązania w tym zakresie. Ich właściwy dobór nie zawsze jest prosty. W jaki sposób powinniśmy to zrobić? Jakie czynniki powinniśmy wziąć pod uwagę? Jakie są najczęściej popełniane błędy?

❏ Wykorzystanie tradycyjnych metodyk zarządzania projektami w procesach informatycznych.
❏ Metodyki zwinne, ich wykorzystanie w praktyce.
❏ Zastosowanie Teorii Ograniczeń w zarządzaniu projektami.
❏ Wykorzystanie oprogramowania wspierającego zarządzanie.

Cyberbezpieczeństwo

Ochrona jednego z najcenniejszych obecnie zasobów organizacji – informacji – to jedno z najważniejszych zadań stawianych przed kadrą zarządzającą, w tym kierownictwem działów IT. W ramach modułu dotyczącego zarządzania bezpieczeństwem informacji przeprowadzone zostaną wykłady (uzupełnione licznymi przykładami z codziennej praktyki) dotyczące następujących kwestii:

❏ Wprowadzenie do tematyki Bezpieczeństwa Informacji: omówienie zagadnień związanych z najistotniejszymi zagrożeniami cybernetycznymi oraz najnowszymi trendami dotyczącymi wektorów ataków

❏ Pojęcia podstawowe: przegląd podstawowych definicji i terminologii stosowanej w obszarze Bezpieczeństwa Informacji

❏ Governance, Risk, Compliance: koncepcja Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzanie Ryzykiem Bezpieczeństwa Informacji, standardy i regulacje prawne (np. ISO/BSI, PCI-DSS, NIST, KNF, GDRP)

❏ Zapewnienie Bezpieczeństwa Informacji m.in.: zapobieganie wyciekom Informacji, zapewnienie ciągłości dostępu do Informacji, zabezpieczenie Informacji na poziomie sieci oraz urządzeń końcowych, zabezpieczanie Informacji przed Advanced Persistent Threat

❏ Dostęp do Informacji: klasyfikacja Informacji, zarządzanie dostępem do Informacji

❏ Weryfikacja poziomu Bezpieczeństwa Informacji: ocena dojrzałości, aspekty praktyczne i ograniczenia (w tym prawne) testów penetracyjnych oraz wykrywanie podatności

❏ Incydenty Bezpieczeństwa: monitorowanie zdarzeń związanych z Bezpieczeństwem Informacji, wykrywanie, powstrzymywanie oraz analiza incydentów, opracowanie założeń do zarządzania incydentami

Modelowanie procesów biznesowych (BPMN)

Specjaliści i kierownicy działów IT często uczestniczą w działaniach mających na celu optymalizację procesów biznesowych. Jednym z głównych problemów podczas prac prowadzonych wspólnie ze współpracownikami z innych działów, np. analitykami biznesowymi czy klientami są trudności komunikacyjne wynikające z różnych sposobów opisywania „rzeczywistości procesowej” przez specjalistów z różnych branż. Standard BPMN to jedno z najbardziej obecnie powszechnych narzędzi służących rozwiązaniu owego problemu poprzez stworzenia „języka” zrozumiałego dla wszystkich uczestników doskonalenia procesów.

❏ Standard BPMN i jego wykorzystanie do modelowania procesów biznesowych
❏ Identyfikacja i specyfikowanie procesów biznesowych
❏ Monitorowanie i pomiar procesów biznesowych
❏ Informatyzacja procesów biznesowych

Wdrożenia IT

Wdrażanie systemów informatycznych zarządzania wymaga całościowego spojrzenia zarówno na aspekty rynkowe związane z wymaganiami klientów, biznesowe odnoszące się do otoczenia i specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa (odbiorcy) oraz techniczne, w tym ściśle programistyczne. Dynamika rynku powoduje, że przedsiębiorstwa nieposiadające nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie będą w stanie utrzymać i poprawić swojej pozycji konkurencyjnej. Co jest więc głównym celem wdrożenia systemu informatycznego zarządzania i jak go osiągnąć? W jaki sposób zwiększyć efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność przy użyciu systemu ERP? Jak tego typu system może wspomagać menadżerów w podejmowaniu decyzji zarządczych? Jak wdrożyć i wykorzystać system ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym? Co decyduje o sukcesie lub porażce wdrożenia? Jak komunikować się z przedstawicielami biznesu i skutecznie negocjować kontrakty?

❏ Rola systemu ERP w efektywnym zarządzaniu firmą i budowaniu jej pozycji konkurencyjnej.
❏ System informatyczny zarządzania a koncepcja biznesowa. Kryteria oceny i wyboru systemu.
❏ Bariery wdrożeń i metody ich przezwyciężania.
❏ Dobre praktyki wdrożeń i ich analiza – case studies.
❏ Zintegrowane systemy informatyczne ERP w procesach gospodarczych – realizacja scenariuszy biznesowych przy użyciu systemu klasy ERP firmy SAP – światowego lidera wśród dostawców rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw.

Systemowe zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyniki firmy, zarówno jej sukces, jak i degradacja, a nawet upadek, zależą od jej pracowników na wszystkich szczeblach – w dużo większym stopniu, niż to się wydaje członkom kadry menedżerskiej. Jednakże zarządzanie zasobami ludzkimi (od rekrutacji począwszy, a na długofalowym motywowaniu skończywszy) okazuje się być najtrudniejszą dyscypliną zarządzania… Jak (i czy w ogóle można) skutecznie motywować współpracowników? Na czym – tak naprawdę – polega zarządzanie ludźmi? Jaki jest zwrot z inwestycji w zarządzanie ludźmi?

❏ Budowanie zespołu.
❏ Zarządzanie karierą i rozwojem.
❏ Kultura organizacyjna – pozornie niewidoczne a zarazem nieuniknione czynniki, decydujące o długofalowym sukcesie lub porażce organizacji.
❏ Nowoczesne metody selekcji i rekrutacji współpracowników.

Kierowanie zespołem

❏ Satysfakcja czy motywacja? Czy lepsza płaca gwarantuje lepszą pracę? Jak motywować swoich współpracowników? Prawdy i szkodliwe, powszechne mity dotyczące motywowania ludzi do efektywnej pracy.
❏ Zasady konstruowania i wdrażania skutecznych systemów płacowych i premiowych.
❏ Rozwój pracowników w firmie. Kogo rozwijać, po co rozwijać, jak rozwijać? Zasady zarządzania wynikami pracy (ocena okresowa pracowników).
❏ Kierowanie zespołem na co dzień, czyli być albo nie być każdego menedżera: liderzy i ich metody działania oraz wybór adekwatnego stylu kierowania. Różnica między menedżerem a liderem. Style przywództwa, ich słabe i mocne strony.
❏ Zarządzanie zmianą – czyli jak uniknąć nieuniknionego. Analiza interesariuszy, psychologiczna dynamika procesu zmiany. Identyfikacja i likwidacja oporu wobec zmian. Co zwiększa szanse powodzenia zmiany, a co gwarantuje jej porażkę?

Zarządzanie marketingowe, reklama

Synteza marketingu, czyli wszystko o jego praktycznym wykorzystaniu. Od badania rynku począwszy, a na ustalaniu strategii marketingowej i stosowaniu najnowszych technik marketingowych skończywszy. W jaki sposób zwiększyć skuteczność reklamy nie zwiększając budżetu?

❏ Trendy marketingowe – „Od rzeczywistości do percepcji”.
❏ Strategia marki.
❏ Zarządzanie markami w czasie.
❏ Strategia marketingowa na poziomie przedsiębiorstwa.
❏ Zasady efektywnej komunikacji marketingowej.
❏ Pozyskiwanie informacji marketingowych.
❏ Rynek mediów w Polsce.
❏ Tworzenie strategii komunikacji: czyli jak zaprojektować i ocenić działania reklamowe firmy.
❏ Wyznaczanie budżetu reklamowego w praktyce, albo jak dotrzeć najniższym kosztem do największej liczby konsumentów.
❏ Planowanie kampanii reklamowych.
❏ Social media marketing, czyli jak ważne staje się budowanie marki na portalach społecznościowych
❏ CRM – Strategia budowania rentownych związków z klientami:
❏ CRM jako strategia poprawy rentowności.
❏ Jak przedsiębiorstwo tworzy wartość dodaną dla klienta (CVA).
❏ Budowa trwałych relacji z klientami.
❏ Zarządzanie kluczowymi procesami dla kreacji „wartości”.
❏ Jak skutecznie wdrożyć CRM.
❏ Korzyści z wdrożenia strategii CRM.

Gamifikacja, negocjacje, public relations

❏ Gamifikacja i nowe trendy
❏ Etapy negocjacji i aspekty kulturowe.
❏ Czy podczas negocjacji mówić prawdę czy nie? – „kłamstwo w negocjacjach”.
❏ Typologia zachowań – jak negocjować z osobami o różnych osobowościach.
❏ „Brudne chwyty” negocjacyjne – rozpoznawanie i obrona.
❏ Autoprezentacja przed kamerą – warsztaty prowadzone przez jednego z dziennikarzy telewizyjnych

Nowoczesne zarządzanie finansowe

Jaka jest różnica między finansami a księgowością? W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć żadnych długów? Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami związanymi z jej brakiem? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi? Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczają dla firmy? Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników? Jakich? Jak oceniać projekty inwestycyjne?

❏ Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości.
❏ Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego: rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i bilans finansowy i księgowy.
❏ Rachunek zysków i strat: na którym poziomie powstaje wynik? Jaka jest nadwyżka finansowa? Zdolność do samofinansowania się, EBIT, EBITdA…
❏ Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności.
❏ Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarządzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów.
❏ Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieniądza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.
❏ Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie.

Techniki finansów

❏ Controlling – rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach).
❏ Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania
❏ Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne – kontrola budżetowa i analiza odchyleń
❏ Od systemu budżetowego do globalnego controllingu: pomiary osiągnięć i nowoczesne systemy sterowania – sales center, cost center, profit center, assets center
❏ Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie
❏ Od przewidywania przepływów finansowych do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, prawo autorskie, prawo pracy

❏ Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie:
❏ Co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje?
❏ Przyczyny, symptomy kryzysu.
❏ Fazy zarządzania kryzysowego.
❏ Prawo autorskie
❏ Prawo pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi: co menedżerowie powinni bezwzględnie wiedzieć o zatrudnianiu – umowach, kontraktach, zwalnianiu i rozwiązywaniu sporów.

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

❏ Wprowadzenie i audyt strategiczny:
❏ wprowadzenie do zarządzania strategicznego,
❏ proces strategiczny,
❏ audyt strategiczny – praktyczne narzędzia i metody,
❏ modele biznesowe firm – mapowanie, ocena i doskonalenie,
❏ analiza rynku, konkurencji i sytuacji wewnętrznej firmy.
❏ Opcje strategiczne – poszukiwanie szans rozwoju:
❏ segmentacja i potrzeby klientów,
❏ propozycja wartości,
❏ tworzenie opcji strategicznych,
❏ „Strategia Błękitnego Oceanu” – jak odkryć nową przestrzeń rynkową?
❏ ocena i wybór opcji.
❏ Mechanizmy rynku giełdowego.