OPIS PROGRAMU

Zarządzanie projektami informatycznymi

Praca w systemie projektowym to dziś codzienność kadry kierowniczej IT. Sprawne wprowadzenie każdej zmiany dotyczącej obszaru IT w organizacji wymaga wiedzy wychodzącej poza same zagadnienia technologii informatycznych, dotyczącej różnorodnych aspektów zarządzania projektami.

❏ Klasyfikacja projektów. Specyfika projektów informatycznych.

❏ Definiowanie projektu. Techniki i metody budowania i dokumentowania statutu i zakresu projektu.

❏ Identyfikacja i planowanie zadań w projekcie. Technika WBS. Różne podejścia do budowy WBS.

❏ Budowa sieci działań w projekcie. Diagramy sieciowe i diagram Gantta. Wyznaczanie ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego.

❏ Jak szacować złożoność i pracochłonność zadań? Metody deterministyczne i probabilistyczne.

❏ Czym jest ryzyko w projekcie? Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem.

❏ Co to jest jakość? Jak określić jakość oprogramowania. Metody zarządzania jakością w projekcie.

❏ Co warto mierzyć w projekcie. Metody i techniki pomiarów w projekcie.

❏ Dokumentowanie projektu. Jak zbudować dokument planu projektu? Przegląd standardów dokumentacyjnych.

 

Metody i narzędzia zarządzania projektami informatycznymi

Powodzenie projektu informatycznego w dużym stopniu zależy od właściwej organizacji pracy realizującego go zespołu. W zależności od charakteru projektu, rozmiaru i doświadczenia zespołu wybieramy różne rozwiązania w tym zakresie. Ich właściwy dobór nie zawsze jest prosty. W jaki sposób powinniśmy to zrobić? Jakie czynniki powinniśmy wziąć pod uwagę? Jakie są najczęściej popełniane błędy?

❏ Wykorzystanie tradycyjnych metodyk zarządzania projektami w procesach informatycznych.

❏ Metodyki zwinne, ich wykorzystanie w praktyce.

❏ Zastosowanie Teorii Ograniczeń w zarządzaniu projektami.

❏ Wykorzystanie oprogramowania wspierającego zarządzanie.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Ochrona jednego z najcenniejszych obecnie zasobów organizacji – informacji – to jedno z najważniejszych zadań stawianych przed kadrą zarządzającą, w tym kierownictwem działów IT. W ramach modułu dotyczącego zarządzania bezpieczeństwem informacji przeprowadzone zostaną wykłady i ćwiczenia praktyczne dotyczące normy PN ISO/IEC 2700:2014-12.

❏ Informacje o normie PN ISO/IEC 2700:2014-12

❏ Ćwiczenia z analizy dokumentacji i znajdowaniu niezgodności ułatwiające zapoznanie się z normą

❏ Wykład z zasad audytowania zgodnie z PN ISO I9011:2012

❏ Ćwiczenia audytorskie, przygotowanie planu audytu, przygotowanie pytań audytowych, symulacja przebiegu audytu

 

Modelowanie procesów biznesowych (BPMN)

Specjaliści i kierownicy działów IT często uczestniczą w działaniach mających na celu optymalizację procesów biznesowych. Jednym z głównych problemów podczas prac prowadzonych wspólnie ze współpracownikami z innych działów, np. analitykami biznesowymi czy klientami są trudności komunikacyjne wynikające z różnych sposobów opisywania „rzeczywistości procesowej” przez specjalistów z różnych branż. Standard BPMN to jedno z najbardziej obecnie powszechnych narzędzi służących rozwiązaniu owego problemu poprzez stworzenia „języka” zrozumiałego dla wszystkich uczestników doskonalenia procesów.

❏ Standard BPMN i jego wykorzystanie do modelowania procesów biznesowych

❏ Identyfikacja i specyfikowanie procesów biznesowych

❏ Monitorowanie i pomiar procesów biznesowych

❏ Informatyzacja procesów biznesowych

 

Wdrożenia IT

Wdrażanie systemów informatycznych zarządzania wymaga całościowego spojrzenia zarówno na aspekty rynkowe związane z wymaganiami klientów, biznesowe odnoszące się do otoczenia i specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa (odbiorcy) oraz techniczne, w tym ściśle programistyczne. Dynamika rynku powoduje, że przedsiębiorstwa nieposiadające nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie będą w stanie utrzymać i poprawić swojej pozycji konkurencyjnej. Co jest więc głównym celem wdrożenia systemu informatycznego zarządzania i jak go osiągnąć? W jaki sposób zwiększyć efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność przy użyciu systemu ERP? Jak tego typu system może wspomagać menadżerów w podejmowaniu decyzji zarządczych? Jak wdrożyć i wykorzystać system ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym? Co decyduje o sukcesie lub porażce wdrożenia? Jak komunikować się z przedstawicielami biznesu i skutecznie negocjować kontrakty?

❏ Rola systemu ERP w efektywnym zarządzaniu firmą i budowaniu jej pozycji konkurencyjnej.

❏ System informatyczny zarządzania a koncepcja biznesowa. Kryteria oceny i wyboru systemu.

❏ Bariery wdrożeń i metody ich przezwyciężania.

❏ Dobre praktyki wdrożeń i ich analiza – case studies.

❏ Zintegrowane systemy informatyczne ERP w procesach gospodarczych – realizacja scenariuszy biznesowych przy użyciu systemu klasy ERP firmy SAP – światowego lidera wśród dostawców rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw.

 

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi 1

Wyniki firmy, zarówno jej sukces, jak i degradacja, a nawet upadek, zależą od jej pracowników na wszystkich szczeblach – w dużo większym stopniu, niż to się wydaje członkom kadry menedżerskiej. Jednakże zarządzanie zasobami ludzkimi (od rekrutacji począwszy, a na długofalowym motywowaniu skończywszy) okazuje się być najtrudniejszą dyscypliną zarządzania… Jak (i czy w ogóle można) skutecznie motywować współpracowników? Na czym – tak naprawdę – polega zarządzanie ludźmi? Jaki jest zwrot z inwestycji w zarządzanie ludźmi?

❏ Budowanie zespołu.

❏ Zarządzanie karierą i rozwojem.

❏ Kultura organizacyjna – pozornie niewidoczne a zarazem nieuniknione czynniki, decydujące o długofalowym sukcesie lub porażce organizacji.

❏ Nowoczesne metody selekcji i rekrutacji współpracowników.

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

❏ Satysfakcja czy motywacja? Czy lepsza płaca gwarantuje lepszą pracę? Jak motywować swoich współpracowników? Prawdy i szkodliwe, powszechne mity dotyczące motywowania ludzi do efektywnej pracy.

❏ Zasady konstruowania i wdrażania skutecznych systemów płacowych i premiowych.

❏ Rozwój pracowników w firmie. Kogo rozwijać, po co rozwijać, jak rozwijać? Zasady zarządzania wynikami pracy (ocena okresowa pracowników).

❏ Kierowanie zespołem na co dzień, czyli być albo nie być każdego menedżera: liderzy i ich metody działania oraz wybór adekwatnego stylu kierowania. Różnica między menedżerem a liderem. Style przywództwa, ich słabe i mocne strony.

❏ Zarządzanie zmianą – czyli jak uniknąć nieuniknionego. Analiza interesariuszy, psychologiczna dynamika procesu zmiany. Identyfikacja i likwidacja oporu wobec zmian. Co zwiększa szanse powodzenia zmiany, a co gwarantuje jej porażkę?

 

Zarządzanie marketingowe, reklama

Synteza marketingu, czyli wszystko o jego praktycznym wykorzystaniu. Od badania rynku począwszy, a na ustalaniu strategii marketingowej i stosowaniu najnowszych technik marketingowych skończywszy. W jaki sposób zwiększyć skuteczność reklamy nie zwiększając budżetu?

❏ Trendy marketingowe – „Od rzeczywistości do percepcji”.

❏ Strategia marki.

❏ Zarządzanie markami w czasie.

❏ Strategia marketingowa na poziomie przedsiębiorstwa.

❏ Zasady efektywnej komunikacji marketingowej.

❏ Pozyskiwanie informacji marketingowych.

❏ Rynek mediów w Polsce.

❏ Tworzenie strategii komunikacji: czyli jak zaprojektować i ocenić działania reklamowe firmy.

❏ Wyznaczanie budżetu reklamowego w praktyce, albo jak dotrzeć najniższym kosztem do największej liczby konsumentów.

❏ Planowanie kampanii reklamowych.

❏ Social media marketing, czyli jak ważne staje się budowanie marki na portalach społecznościowych

❏ CRM – Strategia budowania rentownych związków z klientami:

❏ CRM jako strategia poprawy rentowności.

❏ Jak przedsiębiorstwo tworzy wartość dodaną dla klienta (CVA).

❏ Budowa trwałych relacji z klientami.

❏ Zarządzanie kluczowymi procesami dla kreacji „wartości”.

❏ Jak skutecznie wdrożyć CRM.

❏ Korzyści z wdrożenia strategii CRM.

Gamifikacja, negocjacje, public relations

❏ Gamifikacja i nowe trendy

❏ Negocjacje:

❏ Etapy negocjacji i aspekty kulturowe.

❏ Czy podczas negocjacji mówić prawdę czy nie? – „kłamstwo w negocjacjach”.

❏ Typologia zachowań – jak negocjować z osobami o różnych osobowościach.

❏ „Brudne chwyty” negocjacyjne – rozpoznawanie i obrona.

❏ Autoprezentacja przed kamerą – warsztaty prowadzone przez jednego z dziennikarzy telewizyjnych

 

Nowoczesne zarządzanie finansowe 1

Jaka jest różnica między finansami a księgowością? W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć żadnych długów? Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami związanymi z jej brakiem? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi? Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczają dla firmy? Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników? Jakich? Jak oceniać projekty inwestycyjne?

❏ Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości.

❏ Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego: rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i bilans finansowy i księgowy.

❏ Rachunek zysków i strat: na którym poziomie powstaje wynik? Jaka jest nadwyżka finansowa? Zdolność do samofinansowania się, EBIT, EBITdA…

❏ Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności.

❏ Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarządzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów.

❏ Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieniądza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.

❏ Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie.

 

Techniki finansów: controlling 2, budgeting

❏ Controlling – rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach).

❏ Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania

❏ Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne – kontrola budżetowa i analiza odchyleń

❏ Od systemu budżetowego do globalnego controllingu: pomiary osiągnięć i nowoczesne systemy sterowania – sales center, cost center, profit center, assets center

❏ Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie

❏ Od przewidywania przepływów finansowych do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości

 

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, prawo autorskie, prawo pracy

❏ Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie:

❏ Co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje?

❏ Przyczyny, symptomy kryzysu.

❏ Fazy zarządzania kryzysowego.

❏ Prawo autorskie

❏ Prawo pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi: co menedżerowie powinni bezwzględnie wiedzieć o zatrudnianiu – umowach, kontraktach, zwalnianiu i rozwiązywaniu sporów.

 

 

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

❏ Wprowadzenie i audyt strategiczny:

❏ wprowadzenie do zarządzania strategicznego,

❏ proces strategiczny,

❏ audyt strategiczny – praktyczne narzędzia i metody,

❏ modele biznesowe firm – mapowanie, ocena i doskonalenie,

❏ analiza rynku, konkurencji i sytuacji wewnętrznej firmy.

❏ Opcje strategiczne – poszukiwanie szans rozwoju:

❏ segmentacja i potrzeby klientów,

❏ propozycja wartości,

❏ tworzenie opcji strategicznych,

❏ „Strategia Błękitnego Oceanu” – jak odkryć nową przestrzeń rynkową?

❏ ocena i wybór opcji.

❏ Mechanizmy rynku giełdowego.